Súkromná základná umelecká škola

Odbor hudba

Hudobný odbor vznikol na pôde Súkromnej základnej umeleckej školy na Požiarnickej ul. č. 1 v školskom roku 2010/2011. Vyučovanie sa realizuje v priestoroch školy.

Hudobný odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať svoj talent, vedomosti a zručnosti v hre na hudobné nástroje, v sólovom a komornom speve. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať z ponuky viacerých hudobných nástrojov a podľa záujmu a schopnosti si môžu zvoliť predmet, ktorý by chceli študovať. Na výber majú štúdium spevu, zborového spevu a z hudobných nástrojov je to hra na klavíri, hra na keyboarde, zobcovej flaute, bicích nástrojoch, na cimbale a na husliach.  

Žiaci individuálnym štúdiom získavajú na nástrojoch určitú zručnosť a od začiatku štúdia sú vedení k systematickej a vytrvalej práci.Povinným predmetom dopĺňajúcim praktickú stránku predmetu je hudobná náuka.Cieľavedomí a usilovní žiaci  majú možnosť zúčastňovať sa na rôznych súťažiach, či prehliadkach v speve, resp. hre na hudobnom nástroji, kde sa môžu porovnať s ostatnými žiakmi, čo je pre nich často veľkou výzvou do ďalšieho štúdia.

Pedagógovia hudobného odboru - KOŠICE

učiteľ kontrabasu

PhDr.Gejza Adam DiS.art.

kontakt:szuske2010@gmail.com 

tel.č.0917914471 

učiteľ klarinetu a zobcovej flauty

Mgr.art. Adrián Golec

kontakt: szuske2010@gmail.com 

tel.č.0903883535

učiteľ gitary

Ľubomír Glovacky DiS.art.

kontakt:  lubomir.glovacky@gmail.com

učiteľ huslí, gitary a klavíra

Milan Bernát

kontakt: 0915 427 434/szuske2010@gmail.com 

učiteľ gitary, klavíra a zobcovej flauty

Rudolf Hentšel

kontakt: szuske2010@gmail.com 

učiteľ bicích nástrojov

Judr. Martin Lechman

kontakt: szus@gmail.com

tel.č.0917999348

učiteľ husli

Kristián Bandy,Dis.art.

kontakt:szuske@gmail.com

tel.č.0949283516

učiteľ violončela,gitary

Miroslav Olšanský Dis.art.

kontakt:szuske@gmail.com

tel.č.0940824278

učiteľ gitary

Atila Tverdˇak Dis.art.

kontakt:szuske@gmail.com

tel.č.0915859383

učiteľ klavira, hudobnej náuky

Imrich  Tökölyi

kontakt:szus@gmail.com

tel.č.0950508263