Súkromná základná umelecká škola

Odbor tanec

Tanečný odbor vznikol na pôde Súkromnej základnej umeleckej školy na Požiarnickej ul. č. 1 v školskom roku 2010/2011. Vyučovanie sa realizuje v priestoroch: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Juh

V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie a dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. Pri všetkých týchto činnostiach overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium. Prípravné štúdium môže trvať dva roky, a to Prípravné štúdium I. pre žiakov materských škôl a Prípravné štúdium II. pre žiakov prvého ročníka základnej školy.

Prvý stupeň základného štúdia tanečného odboru ZUŠ

Cieľom vyučovacieho procesu na 1. stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov.
Primárne umelecké vzdelávanie
Tanečné vzdelávanie v ZUŠ prebieha od 1. ročníka po 4. ročník. Trvá 4 roky a žiaci sa naučia základné prvky ľudového tanca bez bližšieho regionálneho začlenenia a zároveň sa oboznámia s jednoduchými prvkami klasického a moderného tanca. Cieľom prvej etapy tanečného vzdelávania je dôsledným metodickým postupom pripravovať žiaka na druhú etapu základného tanečného vzdelávania, ktorá začína od 5. ročníka a končí absolvovaním I. stupňa v 7. ročníku.
Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
Tanečné vzdelávanie prebieha od 1. po 4 ročník, trvá tiež 4 roky, ako primárne umelecké vzdelávanie. Obsahuje základy tanečných techník: klasického tanca, ľudového tanca, džezového tanca.
Cielom nižšieho sekundárneho vzdelávania je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa tanečného odboru buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch ľudového, moderného či scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZUŠ.
V priebehu štúdia sa vykryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu v oblasti tanečného umenia. Pri mimoriadnom nadaní a záujme môže absolvent I. stupňa absolvovať prijímacie skúšky na konzervatórium.

Pedagógovia tanečného odboru - SEČOVCE

Mgr.Monika Hrunená

kontakt: szuske2010@gmail.com