Súkromná základná umelecká škola

Učitelia

PhDr. Gejza Adam, MBA, Dis.art

riaditeľ školy

Ing. Imrich Tokolyi

vyučovací predmet hra na klavíri

Rudolf Hentšel

vyučovací predmet: klavír,gítara,zobcova flauta

Bc.Kristián Bandy, Dis.art

vyučovací predmet: husle

Milan Bernát

vyučovací predmet: gitara,husle,klavír

Judr. Martin Lechman Dis.art.

vyučovací predmet: bicie nástroje

Bc.Ľubomír Glovacky DiS.art.

vyučovací predmet: gitara

Mgr.art. Adrián Golec

vyučovací predmet: klarinet,zobcová flauta

Mgr. Mário Krajčovič

Veduci pedagogícký zamestnanec v Sečovciach. Vyučovací predmet:výtvarná výchova

Mgr. Martina Ivanišinová

vyučovací predmet: výtvarná výchova

Mgr. Silvia Sojková

vyučovací predmet: výtvarná výchova

Mgr.Monika Hruňená

vyučovací predmet:výtvarná výchova,tanec

Mgr.Marta Kmeťová DiS.art

vyučovací predmet:spev, zborový spev

Miroslav Olšanský DiS.art

vyučovací predmet: violončelo,gitara

Atila Tverďák , DiS.art

vyučovací predmet hra na gitare

SZUŠ KOŠICE

KOLEKTÍV SEČOVCE