Súkromná základná umelecká škola

Učitelia

PhDr. Gejza Adam DiS.art.

Riaditeľ školy. Vyučovací predmet: kontrabas

Danka Florianová

vyučovací predmet: tanec

Rudolf Hentšel

vyučovací predmet: klavír,gítara,zobcova flauta

Milan Bernát

vyučovací predmet: gitara,husle,klavír

Judr. Martin Lechman Dis.art.

vyučovací predmet: bicie nástroje

Ľubomír Glovacky DiS.art.

vyučovací predmet: gitara

Mgr.art. Adrián Golec

vyučovací predmet: klarinet,zobcová flauta

BC. Milan Lacko DiS.art.

vyučovací predmet: tanec

Mgr. Mário Krajčovič

Veduci pedagogícký zamestnanec v Sečovciach. Vyučovací predmet:výtvarná výchova

Mgr. Katarína Rabatínová

vyučovací predmet: spev

Mgr. Martina Ivanišinová

vyučovací predmet: výtvarná výchova

Mgr. Silvia Sojková

vyučovací predmet: výtvarná výchova

Mgr.Monika Hruňená

vyučovací predmet:výtvarná výchova,tanec

Sebastian Kmeť

vyučovací predmet: klavír,keyboard

Mgr.Marta Kmeťová DiS.art

vyučovací predmet:spev, zborový spev

PaedDr.Nadežda Oláhová

vyučovací predmet:akordeón,hudobná náuka

Kristián Bandy, Dis.art

vyučovací predmet: husle

Miroslav Olšanský DiS.art

vyučovací predmet: violončelo,gitara

SZUŠ KOŠICE

KOLEKTÍV SEČOVCE