Hudobný odbor

Hudobný odbor vznikol na pôde Súkromnej základnej umeleckej školy na Požiarnickej ul. č. 1 v školskom roku 2010/2011. Vyučovanie sa realizuje v priestoroch školy.

Hudobný odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať svoj talent, vedomosti a zručnosti v hre na hudobné nástroje, v sólovom a komornom speve. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať z ponuky viacerých hudobných nástrojov a podľa záujmu a schopnosti si môžu zvoliť predmet, ktorý by chceli študovať. Na výber majú štúdium spevu, zborového spevu a z hudobných nástrojov je to hra na klavíri, hra na keyboarde, zobcovej flaute, bicích nástrojoch, na cimbale a na husliach.  

Žiaci individuálnym štúdiom získavajú na nástrojoch určitú zručnosť a od začiatku štúdia sú vedení k systematickej a vytrvalej práci.Povinným predmetom dopĺňajúcim praktickú stránku predmetu je hudobná náuka.Cieľavedomí a usilovní žiaci  majú možnosť zúčastňovať sa na rôznych súťažiach, či prehliadkach v speve, resp. hre na hudobnom nástroji, kde sa môžu porovnať s ostatnými žiakmi, čo je pre nich často veľkou výzvou do ďalšieho štúdia.

Hudobný odbor
Hudobný odbor
Hudobný odbor

Pedagógovia hudobného odboru - KOŠICE

Učiteľ kontrabasu

PhDr. Gejza Adam, MBA, DiS.art.

szuske2010@gmail.com
0917 914 471 

Učiteľ klarinetu a zobcovej flauty

Mgr.art. Adrián Golec

szuske2010@gmail.com
0903 883 535

Učiteľ gitary

Bc. Ľubomír Glovacky, DiS.art.

lubomir.glovacky@gmail.com

Učiteľ huslí, gitary a klavíra

Milan Bernát

szuske2010@gmail.com
0915 427 434

Učiteľ gitary, klavíra a zobcovej flauty

Rudolf Hentšel

szuske2010@gmail.com

Učiteľ bicích nástrojov

 JUDr.  Martin Lechman, Dis.art, LL.M

szus@gmail.com
0917 999 348

Učiteľ husli

Bc. Kristián Bandy, Dis.art.

szuske@gmail.com
0949 283 516

Učiteľ violončela, gitary

Miroslav Olšanský, Dis.art.

szuske@gmail.com
0940 824 278

Učiteľ gitary

Atila Tverdˇak, Dis.art.

szuske@gmail.com
0915 859 383

Učiteľ klavira, hudobnej náuky

Ing. Imrich Tökölyi

szuske@gmail.com
0950 508 263

Učiteľka spevu, zboroveho spevu, hry na klavíri

Mgr. Marta Kmeťova, DiS.art.

szuske@gmail.com
0903 140 897