O škole

Našou základnou filozofiou je otvorená a vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú rovnocennými partnermi a spolu tvoria základnú bunku školy. Naša škola poskytne a zabezpečí základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore pre deti a mládež. Osobitný dôraz kladieme na rozvoj tvorivosti, hudobného a estetického cítenia. Škola by mala byť miestom aktívneho a radostného poznávania, preto je našou snahou realizovať ho v príjemnom, estetickom a hlavne bezpečnom prostredí. V prostredí, kde sa bude plne rešpektovať individualita každého žiaka, podporovať sebaúcta i vzájomná úcta, dôvera a kde sa budú pestovať partnerské vzťahy medzi učiteľom a rodičom a kde vzťahy učiteľov a žiakov budú založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a otvorenej komunikácii.

Súkromná základná umelecká škola je plne-organizovanou školou. Máme podmienky na vytvorenie všestranného osobného rozvoja a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, rómskych žiakov, z komunít v duchu multikultúrnej výchovy. Výchovné pôsobenie školy sa zameriava na formovanie postojov, názorov, sebahodnotenia, posilňovania úcty ku kultúrnym a národným hodnotám. Naša škola je zameraná predovšetkým na multikultúru.